اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آذری  محمود  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  m azari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.azari/
 احمدنیای مطلق  حمیدرضا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  شیلات  Ahmadnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadniae/
 اکبری  مرتضی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  m_akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbari/
 حسینی  وحید  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  v hosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.hosseini/
 حیدری  آوا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  ava heidari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~heidari/
 دستورانی  محمدتقی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  dastorani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dastorani/
 راشکی  علیرضا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  a rashki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.rashki/
 سپهر  عادل  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  adelsepehr um ac ir  http://www.um.ac.ir/~adelsepehr/
 سرخیل  مهرداد  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  شیلات  sarkheil ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarkheil/
 صفری  امید  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  omidsafari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~omidsafari/
 طباطبائی یزدی  فاطمه  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  fatemeh tabata gmail com  http://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei/
 فراشی  آزیتا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  farashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farashi/
 فرزام  محمد  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  mjankju um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjankju/
 کریمی  آزاده  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  a_karimi81 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~az-karimi/
 کلاهی  مهدی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  mkolahi8 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mahdikolahi/
 گل کاریان  علی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  Golkarian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golkarian/
 مساعدی  ابوالفضل  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  mosaedi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mosaedi/
 ناصری  کمال الدین  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  klnaseri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~klnaseri/