اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی  اکرم  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  akram hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ak_ho_56/
 طاهری  جعفر  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  j taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.taheri/
 فیض آبادی  محمود  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  feizabadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~feizabadi/
 قهرمانی  هومن  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  hghahremani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hghahremani/
 کامل نیا  حامد  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  kamelnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamelnia/
 معروفی  حسین  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  maroufi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maroufi/
 مهدیزاده  سارا  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  saramahdizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh/