اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی  اکرم  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  akram hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ak_ho_56/
 طاهری  جعفر  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  j taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.taheri/
 فیض آبادی  محمود  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  feizabadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~feizabadi/
 قهرمانی  هومن  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  شهرسازي  hghahremani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hghahremani/
 کامل نیا  حامد  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  kamelnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamelnia/
 معروفی  حسین  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  شهرسازي  maroufi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maroufi/