اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 46

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیمی وشکی  حمیدرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  vishki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vishki/
 احمدی  جعفر  دانشكده علوم رياضي   آمار  ahmadi-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadi-j/
 امینی  محمد  دانشكده علوم رياضي   آمار  m-amini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-amini/
 براتپورباجگیران  سیمیندخت  دانشكده علوم رياضي   آمار  baratpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baratpour/
 پرویزی  محسن  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  parvizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parvizi/
 ترابی اردکانی  حمید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  hamid_torabi86 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h.torabi/
 تقی زاده کاخکی  حسین  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  taghizad math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghizad/
 توکلی  مصطفی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  m_tavakoli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli/
 جانفدا  محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mjanfada gmail com, janfada um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janfada/
 جباری نوقابی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  jabbarinm um ac ir; jabbarinm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinm/
 جباری نوقابی  هادی  دانشكده علوم رياضي   آمار  Jabbarinh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinh/
 جعفرزاده  عباس  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  jafarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzadeh/
 حبیبی راد  آرزو  دانشكده علوم رياضي   آمار  ahabibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahabibi/
 حجازیان  شیرین  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  hejazian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hejazian/
 خشیارمنش  کاظم  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  khashayar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khashayar/
 خنجری صادق  محمد  دانشكده علوم رياضي   آمار  mkhanjari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanjari/
 دوست پرست  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  doostparast math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doustparast/
 رادمهر  فرزاد  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  f radmehr ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.radmehr/
 رئیسی طوسی  ریحانه  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  raisi um ac ir, reihanehraisi gmail com  http://www.um.ac.ir/~raisi/
 رزمخواه  مصطفی  دانشكده علوم رياضي   آمار  razmkhah_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmkhah_m/
 رضائی رکن آبادی  عبدالحمید  دانشكده علوم رياضي   آمار  rezaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezaei/
 رمضانیان  رسول  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rasool ramezanian gmail com  http://www.um.ac.ir/~rramezanian/
 رهبرنیا  فریدون  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rahbarnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahbarnia/
 زمانی بهابادی  علیرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  zamany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zamany/
 سرمد  مجید  دانشكده علوم رياضي   آمار  sarmad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarmad/
 سهیلی  علیرضا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  soheili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~soheili/
 صادق پور گیلده  بهرام  دانشكده علوم رياضي   آمار  sadeghpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghpour/
 صال مصلحیان  محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  moslehian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moslehian/
 عرفانیان مشیری نژاد  احمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  erfanian math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~erfanian/
 عفتی  سهراب  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/