اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیمی عطری  احمد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  atri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~atri/
 بمبئی چی  شهناز  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  bambeichi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bambeichi/
 بیژه  ناهید  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  bijeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijeh/
 حکاک دخت  الهام  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hakak ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hakak/
 خوشرفتاریزدی  ناهید  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  khoshraftar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshraftar/
 رشیدلمیر  امیر  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  amir rashidlamir gmail com  http://www.um.ac.ir/~rashidlamir/
 سهرابی  مهدی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  sohrabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sohrabi/
 صابری کاخکی  علیرضا  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  arsaberi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~askakhki/
 طالب پور  مهدی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mtalebpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtalebpour/
 طاهری تربتی  حمید رضا  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  hamidtaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamidtaheri/
 طباطبائیان نیم آورد  فخرالسادات  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  tabatabaeian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabaeian/
 عطارزاده حسینی  سیدرضا  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  attarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attarzadeh/
 عظیم زاده  سیدمرتضی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mortezaazimzade um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortezaazimzade/
 علیرضائی نقندر  فاطمه  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  alirezaei ft gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaee/
 فتحی  مهرداد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  www mfathei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mfathei/
 قهرمانی مقدم  مهدی  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mahdi ghahremani gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.ghahremani/
 کشتی دار  محمد  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  keshtidar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~keshtidar/
 محمدی  محمدرضا  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  mohammadi32 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohammadi.mr/
 محمدی نژاد  مهدی  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  mmnezhad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmnezhad/
 مسافری ضیاءالدینی  محمد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mosaferi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mosaferi/
 معظمی  مهتاب  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mahtab moazami gmail com  http://www.um.ac.ir/~moazami/
 معمارباشی  عباس  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  a_meamarbashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a_meamarbashi/
 میرزازاده  زهرا سادات  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  z mirzazadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z.mirzazadeh/
 هاشمی جواهری  علی اکبر  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hashemi07yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashemi_j/