اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 75

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آزاد  شیرزاد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  azad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azad/
 ابراهیمی سالاری  تقی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  ebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi/
 احمدی شادمهری  محمدطاهر  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mmm1326 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shadmhri/
 اسلامی شعبجره  روح اله  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  hafez eslami gmail com  http://www.um.ac.ir/~eslami.r/
 اطهری  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  athari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~athari/
 امینی  اعظم  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  amini az gmail com  http://www.um.ac.ir/~amini.az/
 انصاری  اعظم  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  aansari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aansari/
 باقرپور ولاشانی  محمدعلی  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  Bagherpour gmail com  http://www.um.ac.ir/~bagherpour/
 بهنامه  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mehdi_behname yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.behname/
 پورسلیمی  مجتبی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  poursalimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~poursalimi/
 پویا  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  alirezapooya gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezapooya/
 تحصیلی  حسن  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  hntahsili yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~htahsili/
 توکلی  احمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  tavakoli-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakoli-a/
 جوان جعفری بجنوردی  عبدالرضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  javan-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javan-j/
 چشمی  علی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  a cheshomi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.cheshomi/
 حدادیان  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a hadadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~hadadian/
 حسین زاده بحرینی  محمدحسین  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  bahreini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.bahreini/
 حسینی  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  shosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shosseini/
 حصارزاده  رضا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  Reza_Hesarzadeh yahoo com; Hesarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hesarzadeh/
 خدابخشی شلمزاری  عبدالله  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  khodabakhshi1356 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi/
 خداپرست مشهدی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  m_khodaparast um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_khodaparast/
 خلیلی  محسن  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  khalilim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khalilim/
 خواجی  غلامرضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  khaji ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khaji/
 خوراکیان  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a khorakian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.khorakian/
 رحیم نیا  فریبرز  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  r-nia um ac  http://www.um.ac.ir/~r-nia/
 رزمی  سید محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mjrazmi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjrazmi/
 رنجکش  محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  ranjkesh hotmail com  http://www.um.ac.ir/~ranjkesh/
 ساعی  محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mj-saei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mj-saei/
 سلیمی فر  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mostafa um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mostafa/
 سیدزاده ثانی  سید مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  seyyedzadeh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seidzadeh/