اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 106

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آباد  مرضیه  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  mabad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mabad/
 آذری ازغندی  جمشید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  azghandi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azghandi/
 آهسته  سیدمحمدجواد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات روسي  mjaheste mail ru  http://www.um.ac.ir/~ahesteh/
 اجزاء شکوهی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  shokouhim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhim/
 اختیاری  زهرا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  ekhtiari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhtiari/
 استاجی  اعظم  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  estajiz yahoo com  http://www.um.ac.ir/~estagi/
 اسدی  روح اله  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ro asadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~asadir/
 اصغرپور ماسوله  احمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  asgharpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgharpour/
 اعظمی  هادی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  aazami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aazami/
 اکبری  حسین  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-akbari/
 امیرفخریان  مصطفی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  amirfakhriyan yahoo com  http://www.um.ac.ir/~amirfakhrian/
 ایزانلو  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  aliizanloo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliizanloo/
 ایمان پور  محمدتقی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  mimanpour hotmail com  http://www.um.ac.ir/~timanpour/
 بامشکی  سمیرا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  sbameshki yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bameshki/
 بوزرجمهری  خدیجه  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  azar1334 gmail com  http://www.um.ac.ir/~azar/
 پورخالقی چترودی  مهدخت  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  mahdokhtpourkhaleghi gmail com  http://www.um.ac.ir/~dandelion/
 پهلوان نژاد  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  rezapahlavan5 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~pahlavan/
 پیش قدم  رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  pishghadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pishghadam/
 تائبی نقندری  زهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  z taebi gmail com  http://www.um.ac.ir/~taebi/
 تقوی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  motaghavi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taghavi/
 جان پرور  محسن  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  janparvar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janparvar/
 جم  پدرام  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  pedramjam yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jam1977/
 حسنی درمیان  غلامرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  gh-hassani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gh-hassani/
 حسین زاده  سیدرضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  srhosseinzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~srhosszadeh/
 حسینی فاطمی  آذر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حیدری تاشه کبود  اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  heydariakbar gmail com  http://www.um.ac.ir/~heidaritk/
 حیدریان شهری  احمد رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/
 خاکپور  براتعلی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  khakpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khakpoor/
 خامنه باقری  طاهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  tkbagheri  http://www.um.ac.ir/~tkbagheri/
 خدادادی  ابراهیم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ekhodadady ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhodadady/