اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 102

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آباد  مرضیه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  mabad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mabad/
 آذری ازغندی  جمشید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  azghandi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azghandi/
 اجزاء شکوهی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  shokouhim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhim/
 اختیاری  زهرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ekhtiari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhtiari/
 استاجی  اعظم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  estajiz yahoo com  http://www.um.ac.ir/~estagi/
 اصغرپور ماسوله  احمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  asgharpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgharpour/
 اعظمی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  aazami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aazami/
 اکبری  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-akbari/
 ایزانلو  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  aliizanloo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliizanloo/
 ایزانلو  حسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات روسي  izanloo um ac ir com  http://www.um.ac.ir/~izanloo/
 ایمان پور  محمدتقی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  mimanpour hotmail com  http://www.um.ac.ir/~timanpour/
 بامشکی  سمیرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  samira_bameshki yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bameshki/
 بوزرجمهری  خدیجه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  azar1334 gmail com  http://www.um.ac.ir/~azar/
 پورخالقی چترودی  مهدخت  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mahdokhtpourkhaleghi gmail com  http://www.um.ac.ir/~dandelion/
 پیش قدم  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  pishghadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pishghadam/
 تائبی نقندری  زهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  z taebi gmail com  http://www.um.ac.ir/~taebi/
 تقوی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  motaghavi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taghavi/
 جان پرور  محسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  janparvar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janparvar/
 جم  پدرام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  pedramjam yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jam1977/
 حسنی درمیان  غلامرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  gh-hassani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gh-hassani/
 حسین زاده  سیدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  srhosseinzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~srhosszadeh/
 حسینی  سیدمحمدباقر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  hosseinismb yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hossaini/
 حسینی فاطمی  آذر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حیدریان شهری  احمد رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/
 خاکپور  براتعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khakpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khakpoor/
 خامنه باقری  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  tkbagheri  http://www.um.ac.ir/~tkbagheri/
 خدادادی  ابراهیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ekhodadady ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhodadady/
 خزاعی فرید  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khazaeefar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~khazaeefarid/
 خوارزمی  امید علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kharazmi/
 خوش سلیقه  مسعود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khoshsaligheh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshsaligheh/