اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 58

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آزاد  علیرضا  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  azad amoli gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaazad/
 احمدپور  اکبر  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  a-ahmadpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-ahmadpour/
 اسدی اصل  علی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  DoctorAliAsadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~asadi-a/
 اسمعیلی زاده  عباس  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  esmaeelizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaeelizadeh/
 اشرف امامی  علی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  imami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~imami/
 اکبری  صاحبعلی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  akbari-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari-s/
 اکرمی  ایوب  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  akrami-a   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami-a/
 ایرجی نیا  اعظم  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  airajinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~airajinia/
 ایروانی نجفی  مرتضی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  iravany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iravany/
 پیروزفر  سهیلا  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  spirouzfar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spirouzfar/
 ثنائی  حمیدرضا  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hamid_sanaei60 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hr.sanaei/
 جلالی  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  a jalaly um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.jalaly/
 جوارشکیان  عباس  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  javareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshki/
 جواهری  محمدرضا  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  javaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javaheri/
 حائری  محمدحسن  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  haeri-m  ferdowsi  um  ac  ir  http://www.um.ac.ir/~haeri-m/
 حسن زاده  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  hasanzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hasanzadeh/
 حسینی  سیدمرتضی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  shahrudi ferdowsium ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahrudi/
 حسینی شریف  سیدعلی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  pooyandish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hsharif/
 حقی  علی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  haghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghi/
 خادم زاده  وحید  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  v khademzadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh/
 دانشیار  مرتضی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hayatinow gmail com  http://www.um.ac.ir/~daneshyar/
 رئیسیان  غلامرضا  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  raeisian42 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~raeisian/
 رحیم پور ازغدی  طاهره  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  rahimpoor ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahimpoor/
 رستمی  محمدحسن  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  rostami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rostami/
 رضائی کرمانی نسب پور  محمدعلی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  rezai1385 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezai/
 زارع حسینی  سیده فاطمه  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  zareh-h um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zareh-h/
 سلطانی  عباسعلی  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  asoltani40 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~soltani/
 سیدموسوی  سیدحسین  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  shmosavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmosavi/
 شریعتی  فهیمه  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  shariati-f um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati-f/
 صابری  حسین  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  saberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberi/