شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1396/11/30)

شهر: مشهد   ماه: دي    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  جمعه  05:07  06:39  11:30  16:20  16:42  22:43
 2  شنبه  05:07  06:40  11:30  16:21  16:43  22:44
 3  يکشنبه  05:08  06:40  11:31  16:21  16:43  22:44
 4  دو شنبه  05:08  06:40  11:31  16:22  16:44  22:45
 5  سه شنبه  05:09  06:41  11:32  16:22  16:45  22:45
 6  چهار شنبه  05:09  06:41  11:32  16:23  16:45  22:46
 7  پنج شنبه  05:09  06:41  11:33  16:24  16:46  22:46
 8  جمعه  05:10  06:42  11:33  16:24  16:47  22:47
 9  شنبه  05:10  06:42  11:34  16:25  16:47  22:47
 10  يکشنبه  05:10  06:42  11:34  16:26  16:48  22:48
 11  دو شنبه  05:10  06:42  11:34  16:26  16:49  22:48
 12  سه شنبه  05:11  06:43  11:35  16:27  16:49  22:49
 13  چهار شنبه  05:11  06:43  11:35  16:28  16:50  22:49
 14  پنج شنبه  05:11  06:43  11:36  16:29  16:51  22:50
 15  جمعه  05:11  06:43  11:36  16:30  16:52  22:50
 16  شنبه  05:11  06:43  11:37  16:30  16:53  22:51
 17  يکشنبه  05:12  06:43  11:37  16:31  16:53  22:51
 18  دو شنبه  05:12  06:43  11:38  16:32  16:54  22:52
 19  سه شنبه  05:12  06:43  11:38  16:33  16:55  22:52
 20  چهار شنبه  05:12  06:43  11:38  16:34  16:56  22:53
 21  پنج شنبه  05:12  06:43  11:39  16:35  16:57  22:53
 22  جمعه  05:12  06:43  11:39  16:36  16:58  22:54
 23  شنبه  05:12  06:42  11:40  16:37  16:59  22:54
 24  يکشنبه  05:11  06:42  11:40  16:38  17:00  22:55
 25  دو شنبه  05:11  06:42  11:40  16:39  17:01  22:55
 26  سه شنبه  05:11  06:42  11:41  16:40  17:02  22:56
 27  چهار شنبه  05:11  06:41  11:41  16:41  17:03  22:56
 28  پنج شنبه  05:11  06:41  11:41  16:42  17:04  22:56
 29  جمعه  05:10  06:41  11:42  16:43  17:05  22:57
 30  شنبه  05:10  06:40  11:42  16:44  17:06  22:57