کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اکرمیهادیمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت اجتماعی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~h-akrami
2برفرازیناصرمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت اجتماعی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~barfarazi
3رضوانی فرمحمدتقیمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~rezvanifar
4صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~s-saboori
5لطفینرگسمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~k.lotfi
6موسمیاحمدمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~a.moosemi
7نجاتی گل بقراءخدیجهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~nejati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی