کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1مالداریابراهیمدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://maldari.staffcms.um.ac.ir
2موسمیاحمدمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://a.moosemi.staffcms.um.ac.ir
3مهرعلی نیاکاناحمدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mehrali.staffcms.um.ac.ir
4منظم چناراعظممدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://monzam.staffcms.um.ac.ir
5موسی پور پرویزیاعظمحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهرانhttp://a-parvizi.staffcms.um.ac.ir
6محمدیالهامدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://e-mohammadi.staffcms.um.ac.ir
7میلانی فردامیدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://omid.staffcms.um.ac.ir
8ماهوتیامیردانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://mahouti.staffcms.um.ac.ir
9محمدخانی باجگیرانبراتمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-khani.staffcms.um.ac.ir
10مهدی نژاد خضربیکیبرات الهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://mahdinezhad.staffcms.um.ac.ir
11مهدی پوربهارهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://bmahdipour.staffcms.um.ac.ir
12مقدسیانجعفرحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://moghadasian.staffcms.um.ac.ir
13موسمیجمالحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://j-mousemi.staffcms.um.ac.ir
14منفردجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://j-monfared.staffcms.um.ac.ir
15میرزائیحسنمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره دانشجويان غيرايرانيhttp://h-mirzaei.staffcms.um.ac.ir
16مشتاق خراسانیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://moshtagh.staffcms.um.ac.ir
17محمدی نژادحمیددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://mohamadinezhad.staffcms.um.ac.ir
18مرادپور ولی آبادحمیدرضامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://moradpour.staffcms.um.ac.ir
19مشتاقیحمیدرضامعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://moshtagh38.staffcms.um.ac.ir
20مومنی اول رشخوارحمیدرضادانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیhttp://h.momeni.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی