کارمندان

 
 
نمایش ۸۱ تا ۹۸ مورد از کل ۹۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
81مهاجرعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-mohajer.staffcms.um.ac.ir
82مهاجرپورمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://mohajerpour.staffcms.um.ac.ir
83مهاجرنسبنزهتدانشکده علوم ورزشیکتابخانهhttp://mohajernasab.staffcms.um.ac.ir
84مهاجرنیاپرویندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://mohajernia.staffcms.um.ac.ir
85مهدویراهلهمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://r-mahdavi.staffcms.um.ac.ir
86مهدی پوربهارهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://bmahdipour.staffcms.um.ac.ir
87مهدی خانیمجیددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامیhttp://mahdikhani.staffcms.um.ac.ir
88مهدی نژاد خضربیکیبرات الهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://mahdinezhad.staffcms.um.ac.ir
89مهرعلی نیاکاناحمدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mehrali.staffcms.um.ac.ir
90مهریزیعلیدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://mehrizi.staffcms.um.ac.ir
91میرزائیحسنمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره دانشجويان غيرايرانيhttp://h-mirzaei.staffcms.um.ac.ir
92میرزائیمنصورمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-mirzaee.staffcms.um.ac.ir
93میرزابابائی‌ مزرعه‌ آخوندسیدمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://mirzababaee.staffcms.um.ac.ir
94میرشاه ولای‌سیدمهدی‌پژوهشکده علوم گیاهیپژوهشکده علوم گیاهیhttp://velaiati.staffcms.um.ac.ir
95میرشاهیهماپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی گیاه شناسیhttp://h-mirshahi.staffcms.um.ac.ir
96میریمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://miri.staffcms.um.ac.ir
97میلانی فردامیدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://omid.staffcms.um.ac.ir
98مینائیعلیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://minaee.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی