کارمندان

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
81موسوی کاظمیسیدعلیرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://kazemi-sa.staffcms.um.ac.ir
82موسویان قمصریسیدعباسمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://sa-mousavian.staffcms.um.ac.ir
83موسی پور پرویزیاعظمحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهرانhttp://a-parvizi.staffcms.um.ac.ir
84مولودیمحمدموسیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://moloudi.staffcms.um.ac.ir
85مولودیانمهدیدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://molodian.staffcms.um.ac.ir
86مومنی اول رشخوارحمیدرضادانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیhttp://h.momeni.staffcms.um.ac.ir
87مهاجرعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-mohajer.staffcms.um.ac.ir
88مهاجرپورمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://mohajerpour.staffcms.um.ac.ir
89مهاجرنسبنزهتدانشکده علوم ورزشیکتابخانهhttp://mohajernasab.staffcms.um.ac.ir
90مهاجرنیاپرویندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://mohajernia.staffcms.um.ac.ir
91مهدویراهلهمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://r-mahdavi.staffcms.um.ac.ir
92مهدی پوربهارهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://bmahdipour.staffcms.um.ac.ir
93مهدی خانیمجیدمعاونت آموزشیمعاونت آموزشیhttp://mahdikhani.staffcms.um.ac.ir
94مهدی نژاد خضربیکیبرات الهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://mahdinezhad.staffcms.um.ac.ir
95مهرعلی نیاکاناحمدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mehrali.staffcms.um.ac.ir
96مهریزیعلیدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://mehrizi.staffcms.um.ac.ir
97میرزائیمنصورمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-mirzaee.staffcms.um.ac.ir
98میرزائیحسنمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره دانشجويان غيرايرانيhttp://h-mirzaei.staffcms.um.ac.ir
99میرزابابائی‌ مزرعه‌ آخوندسیدمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://mirzababaee.staffcms.um.ac.ir
100میرشاه ولای‌سیدمهدی‌پژوهشکده علوم گیاهیپژوهشکده علوم گیاهیhttp://velaiati.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی