کارمندان

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
41مطیعیمحمدمهدیمرکزتحقیقات زمین لرزه شناسیپژوهشکده زمین لرزه شناسیhttp://motiei.staffcms.um.ac.ir
42مظاهری شیروانژیلادانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://mazaheri-sh.staffcms.um.ac.ir
43مظفریمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://mozaffari.staffcms.um.ac.ir
44مظهری نمینشهنازمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://namin.staffcms.um.ac.ir
45معافیان طرقدریوجیههمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://moafian.staffcms.um.ac.ir
46معتمدیمحمدرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌اداره امور خوابگاههاhttp://m-motamedi.staffcms.um.ac.ir
47معتمدیانمرتضیدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://dallake.staffcms.um.ac.ir
48معزیمهدیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://m-moezzi.staffcms.um.ac.ir
49معصومیمحسندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://masoomi.staffcms.um.ac.ir
50معقولرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://r_maghol.staffcms.um.ac.ir
51معقولمهدیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌اداره رفاه دانشجوhttp://maghool.staffcms.um.ac.ir
52معلم تنورچهزهرامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://z-moallem.staffcms.um.ac.ir
53معمارباشیهاشمپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://h-memarbashi.staffcms.um.ac.ir
54معین معنویسوسنمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://moeinmanavi.staffcms.um.ac.ir
55معینی زادهروح الهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌اداره امور تغذیهhttp://rmruhollah.staffcms.um.ac.ir
56مقدسیعلیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://a-moghadasi.staffcms.um.ac.ir
57مقدسیانجعفرحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://moghadasian.staffcms.um.ac.ir
58مقدممحمدمهدیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mm-moghadam.staffcms.um.ac.ir
59مقیمیزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://moghimi-za.staffcms.um.ac.ir
60مکملمهدیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mokammel.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی