کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قاسم زادهمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://ghasemzadeh.staffcms.um.ac.ir
2قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://s-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
3قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ghasemi-ho.staffcms.um.ac.ir
4قدوسی ملک آبادمجیددانشکده علوم دانشکده علوم http://m.ghodosi.staffcms.um.ac.ir
5قزوینیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghazvini.staffcms.um.ac.ir
6قیاسی کاکائیمهریدانشکده علوم دانشکده علوم http://ghiyasi.staffcms.um.ac.ir
7قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
8قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://ghaemitalab.staffcms.um.ac.ir
9قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
10قریشیسیدوحیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://ghoreishi.staffcms.um.ac.ir
11قدیمی فتح آبادجعفردانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://ghadimi-fa.staffcms.um.ac.ir
12قزوینیجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://jghazvini.staffcms.um.ac.ir
13قنبری جامیامین محمددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://ghanbari-ja.staffcms.um.ac.ir
14قدردان عنبرانمنصورهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://ghadrdan.staffcms.um.ac.ir
15قهرمان بقمچیسلیمانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://s.ghahreman.staffcms.um.ac.ir
16قانع قصاب نوغانعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-ghane.staffcms.um.ac.ir
17قدسی شعرباف نژادمسعودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://ghodsi.staffcms.um.ac.ir
18قربانیرمضانمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://r-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
19قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
20قانع قصاب نوغانمحسنمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://ghane.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی