کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قربانیخداوردیمدیریت مالیاداره اموالhttp://kh-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
2قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ghasemi-ho.staffcms.um.ac.ir
3قانع قصاب نوغانعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-ghane.staffcms.um.ac.ir
4قدسی شعرباف نژادمسعودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://ghodsi.staffcms.um.ac.ir
5قربانیرمضانمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://r-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
6قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
7قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://s-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
8قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
9قهرمان بقمچیسلیمانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://s.ghahreman.staffcms.um.ac.ir
10قدمگاهیزهرامرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://z-ghadamgahi.staffcms.um.ac.ir
11قدردان عنبرانمنصورهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://ghadrdan.staffcms.um.ac.ir
12قانع قصاب نوغانمحسنمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://ghane.staffcms.um.ac.ir
13قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
14قدوسی ملک آبادمجیددانشکده علوم دانشکده علوم http://m.ghodosi.staffcms.um.ac.ir
15قریشیسیدوحیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://ghoreishi.staffcms.um.ac.ir
16قندهاریمصطفیمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://ghandhari.staffcms.um.ac.ir
17قربانیمریممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://ghorbany.staffcms.um.ac.ir
18قاسمیمهدیمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://ghasemi-m.staffcms.um.ac.ir
19قلی زاده طرقدریمرجانمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://gholizadeh-t.staffcms.um.ac.ir
20قنبریمحمودمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-ghanbari.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی