کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
2قاانی غلامحسینیاعظممعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghaani.staffcms.um.ac.ir
3قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
4قنبری جامیامین محمددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://ghanbari-ja.staffcms.um.ac.ir
5قدیمی فتح آبادجعفردانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://ghadimi-fa.staffcms.um.ac.ir
6قزوینیجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://jghazvini.staffcms.um.ac.ir
7قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ghasemi-ho.staffcms.um.ac.ir
8قربانیخداوردیمدیریت مالیاداره اموالhttp://kh-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
9قربانیرمضانمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://r-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
10قدمگاهیزهرامرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://z-ghadamgahi.staffcms.um.ac.ir
11قهرمان بقمچیسلیمانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://s.ghahreman.staffcms.um.ac.ir
12قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://ghaemitalab.staffcms.um.ac.ir
13قریشیسیدوحیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://ghoreishi.staffcms.um.ac.ir
14قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://s-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
15قانع قصاب نوغانعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-ghane.staffcms.um.ac.ir
16قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
17قاسمیغلامرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://ghasemi-r.staffcms.um.ac.ir
18قویدلفرزانهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghavidel.staffcms.um.ac.ir
19قزلیلادنمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://ghezeli-la.staffcms.um.ac.ir
20قدوسی ملک آبادمجیددانشکده علوم دانشکده علوم http://m.ghodosi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی