کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صمدی‌عبدالصمداداره خدمات و نقلیهاداره انتظامات دانشگاهhttp://samadi.staffcms.um.ac.ir
2صبوریانناهیدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://sabourian.staffcms.um.ac.ir
3صفائیصالححوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://s-safaee.staffcms.um.ac.ir
4صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
5صادق النجاهطاهرهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://sadegh-ne.staffcms.um.ac.ir
6صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
7صفریاعظمدانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://safari-az.staffcms.um.ac.ir
8صاحب‌مهدی‌دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://m_saheb.staffcms.um.ac.ir
9صادقیامیرعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://asadeghi.staffcms.um.ac.ir
10صفائی‌یوسف‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://y.safaee.staffcms.um.ac.ir
11صراف نژاد طوسیصدیقهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://s.saraf.staffcms.um.ac.ir
12صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir
13صباغیمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-sabaghi.staffcms.um.ac.ir
14صفدریغلامرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://safdari.staffcms.um.ac.ir
15صفویمحمودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-safavi.staffcms.um.ac.ir
16صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://havas.staffcms.um.ac.ir
17صمدیحیدرعلی‌مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://h-samadi.staffcms.um.ac.ir
18صامنی تیتکانلووجیههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://sameni.staffcms.um.ac.ir
19صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://sahebian.staffcms.um.ac.ir
20صانعی مهریفائزهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://f-sanei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی