کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صفائی‌یوسف‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://y.safaee.staffcms.um.ac.ir
2صباغیمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-sabaghi.staffcms.um.ac.ir
3صفدریغلامرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://safdari.staffcms.um.ac.ir
4صفویمحمودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-safavi.staffcms.um.ac.ir
5صمدی‌عبدالصمداداره خدمات و نقلیهاداره انتظامات دانشگاهhttp://samadi.staffcms.um.ac.ir
6صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
7صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
8صفریاعظمدانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://safari-az.staffcms.um.ac.ir
9صامنی تیتکانلووجیههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://sameni.staffcms.um.ac.ir
10صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir
11صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://havas.staffcms.um.ac.ir
12صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://sahebian.staffcms.um.ac.ir
13صبوریانناهیدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://sabourian.staffcms.um.ac.ir
14صفائیصالححوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://s-safaee.staffcms.um.ac.ir
15صراف نژاد طوسیصدیقهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://s.saraf.staffcms.um.ac.ir
16صانعی مهریفائزهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://f-sanei.staffcms.um.ac.ir
17صحافیانمهدیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sahafian.staffcms.um.ac.ir
18صدراسمیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sadra.staffcms.um.ac.ir
19صفاریسیدمحمدکاظممعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://saffary.staffcms.um.ac.ir
20صافدل مغانیابوالفضلمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://safdel.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی