کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آخوندزادهمریممدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~akhondzadeh
2اکبرزاده‌محمدعلی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~ma-akbarzadeh
3باقرزادهنجمهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~bagherzadeh
4تشکری صباغفاطمهمدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~f-tashakori
5حکیمی‌فاطمه‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~hakimi
6رضائی جوکالزهرامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~rezaee-zr
7زرندیربابهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت خدمات دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~zarandi
8سیدی رشخوارسیدمحمدمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://staff.um.ac.ir/~m-seyedi
9شفیع پوربموئیماشاءالهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت خدمات دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~shafipor
10عطاردیحسینعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌اداره امور خوابگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~h-atarodi
11فریدغلامحسین‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~farid
12مرادپورولی‌ابادپرویزمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://staff.um.ac.ir/~p-moradpour
13مهتری‌شیرک‌غلامرضامدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~mehtari
14وفائی‌محمدرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~m-vafaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی