کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امینیان‌رمضانعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
2پسندیدهسهیلاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
3پهلوان‌نوروزمحمدآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
4رضوانی توپکانلوشیرعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a.rezavani
5رمضانی مقدم زیارت‌علیرضاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a.ramezani
6سمیعیعلیآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی