کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امینیان‌رمضانعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2پسندیدهسهیلاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
3پهلوان‌نوروزمحمدآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4رضوانی توپکانلوشیرعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.rezavani.staffcms.um.ac.ir
5رمضانی مقدم زیارت‌علیرضاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.ramezani.staffcms.um.ac.ir
6سمیعیعلیآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی