کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهزهراسلطاندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://arasteh-zs.staffcms.um.ac.ir
2بمانی نائینیمحسندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://beani.staffcms.um.ac.ir
3بیدلیزهرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://bideli.staffcms.um.ac.ir
4دهباشیان‌علی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://dehbashian.staffcms.um.ac.ir
5رحمانیانابوالقاسمدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://rahmanian.staffcms.um.ac.ir
6غلامی‌حسینعلی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://h-gholami.staffcms.um.ac.ir
7فلاح رادامیرهوشنگدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://umfallah.staffcms.um.ac.ir
8کارگردهنودشتیغلامرضادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://gh-dashti.staffcms.um.ac.ir
9محمد دوسترمضاندانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://r-mohammaddost.staffcms.um.ac.ir
10محمدنژادمحمددانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی