کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://malami.staffcms.um.ac.ir
2اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://akbarifar.staffcms.um.ac.ir
3بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-balochestani.staffcms.um.ac.ir
5پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://apoorvali.staffcms.um.ac.ir
6پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh.habibi.staffcms.um.ac.ir
8حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://ab-hoseini.staffcms.um.ac.ir
9خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://khaleh.staffcms.um.ac.ir
10خزائی حسین آبادیعلی‌دانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://khazaei.a.staffcms.um.ac.ir
11خیابانی تنهاغلامرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
12دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
13دوامی ابدال آبادیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://davami-aa.staffcms.um.ac.ir
14روحانیحمیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://rouhani-h.staffcms.um.ac.ir
15شهراداسماعیلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shahrad-es.staffcms.um.ac.ir
16عابدی مطلقمحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://abedi-mo.staffcms.um.ac.ir
17عرب خزاعیحسندانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://arab-kh.staffcms.um.ac.ir
18علی‌اکبرخانی‌حسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
19علیزادهامیندانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://alizadeh.staffcms.um.ac.ir
20علیکی‌عباسعلی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://aliyeki.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی