کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~malami
2اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~akbarifar
3بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
4بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-balochestani
5پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~apoorvali
6پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
7حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~gh.habibi
8حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ab-hoseini
9خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khaleh
10خزائی حسین آبادیعلی‌دانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://staff.um.ac.ir/~khazaei.a
11خیابانی تنهاغلامرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
12دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~deldar
13دوامی ابدال آبادیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~davami-aa
14شهراداسماعیلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~shahrad-es
15عابدی مطلقمحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~abedi-mo
16عرب خزاعیحسندانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~arab-kh
17علی‌اکبرخانی‌حسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
18علیکی‌عباسعلی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~aliyeki
19غلامی ثانیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~gholami-sa
20فارسیعبدالرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~farsi-ab

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی