کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://malami.staffcms.um.ac.ir
2اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://akbarifar.staffcms.um.ac.ir
3بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-balochestani.staffcms.um.ac.ir
5پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://apoorvali.staffcms.um.ac.ir
6پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh.habibi.staffcms.um.ac.ir
8حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://ab-hoseini.staffcms.um.ac.ir
9خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://khaleh.staffcms.um.ac.ir
10خزائی حسین آبادیعلی‌دانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://khazaei.a.staffcms.um.ac.ir
11خیابانی تنهاغلامرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
12دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
13دوامی ابدال آبادیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://davami-aa.staffcms.um.ac.ir
14شهراداسماعیلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shahrad-es.staffcms.um.ac.ir
15عابدی مطلقمحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://abedi-mo.staffcms.um.ac.ir
16عرب خزاعیحسندانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://arab-kh.staffcms.um.ac.ir
17علی‌اکبرخانی‌حسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
18علیکی‌عباسعلی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://aliyeki.staffcms.um.ac.ir
19غلامی ثانیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://gholami-sa.staffcms.um.ac.ir
20فارسیعبدالرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://farsi-ab.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی