کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://malami.staffcms.um.ac.ir
2اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://akbarifar.staffcms.um.ac.ir
3بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-balochestani.staffcms.um.ac.ir
5پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://apoorvali.staffcms.um.ac.ir
6پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh.habibi.staffcms.um.ac.ir
8حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://ab-hoseini.staffcms.um.ac.ir
9خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://khaleh.staffcms.um.ac.ir
10دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
11راستینرمضانعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://rastin-r.staffcms.um.ac.ir
12عابدی مطلقمحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://abedi-mo.staffcms.um.ac.ir
13علی‌اکبرخانی‌حسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
14علیکی‌عباسعلی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://aliyeki.staffcms.um.ac.ir
15کدخدااحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://a-kadkhoda.staffcms.um.ac.ir
16هوسی‌فاطمه‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://f-havasi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی