کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1افسری پورعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~afsaripour
2باوندیصفرعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~bavandi-sa
3حسن زاده سیستانیحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~sistani-hh
4خیرخواهانهادیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~kheyrkhahan
5دررودیاحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~daroodi
6دهقانمحمددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~dehghan
7رئوف یزدی نژادمحموددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~yazdinezhad
8رحمتی‌محمدابراهیم‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~merahmati
9سالارمرادی‌مهدی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~salarmoradi
10شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~shakeri-s
11صادقییعقوبعلیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~sadeghi-ya
12کیوانی‌محمدعلی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~keyvani
13مؤذنی لطف آبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~moazzeni
14مهدیزاده‌غلامرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mehdizadeh
15نصرت آبادیغلامحسندانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~nosratabadi-gh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی