کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پولادگرزاده‌طیبه‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2رجبی باغداراحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تکنولوژی آموزشیhttp://rajaby75.staffcms.um.ac.ir
3رجبی‌ریسه‌عباس‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://rajabi-r.staffcms.um.ac.ir
4سلیمی چنارقربانعلیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://salimichenar.staffcms.um.ac.ir
5شعاع حسینیسیدجواددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://hosseini-sh.staffcms.um.ac.ir
6قاسم پورجعفردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://ghasempoor-ja.staffcms.um.ac.ir
7قربان زاده ورگایوب‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-ghorbanzadeh.staffcms.um.ac.ir
8مقیمیزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://moghimi-za.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی