استادان

 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1گروسیمحمدرضاعلوم فيزيكgarousi@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~garoosi
2گل کاریانعلیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريGolkarian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkarian
3گلدانیمرتضیکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتmorteza_goldani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~goldani
4گلزاریانمحمودرضاکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمmahmood.golzarian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~m.golzarian
5گلیانابوالقاسمکشاورزی علوم داميgolian-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golian-a
6گنجعلیعلیعلوم زيست شناسيganjeali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ganjeali
7گوهری فخرآبادمصطفیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميgohari-fa@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gohari-fa
8گچ پزانمرتضیعلوم ریاضیرياضي كاربرديgachpazan@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gachpazan
9گیلانینجم الدینادبیات و علوم انسانی تاريخgilani@ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gilani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده