استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1کارخانه چیحامدمهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~karkhanechi
2کاردانبهزادعلوم اداری و اقتصادی حسابداريbkpsig@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~kardan
3کارشکیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیkareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kareshki
4کازرانیحمیدرضادامپزشکی علوم پايهkazerani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kazerani
5کاشفی تربتیمهردادمهندسی مهندسي متالورژي و موادm-kashefi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-kashefi
6کاظمیفاطمهکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزfatemeh.kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fatemeh.kazemi
7کاظمیمهین دختعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديmd-kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~md-kazemi
8کاظمیمصطفیعلوم اداری و اقتصادیمدیریت(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kazemi
9کاظمی مهرجردیحسیندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميh-kazemihttp://www.um.ac.ir/~h-kazemi
10کافیمحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتm.kafi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.kafi
11کامل میر مصطفائیسیدعلیرضاعلوم ریاضیریاضی محضmirmostafaee@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mirmostafaei
12کامل نیاحامدمعماری و شهرسازیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia
13کامیابی گلعطاءالهمهندسی مهندسي متالورژي و موادkamyabig@ualberta.cahttp://www.um.ac.ir/~kamyabig
14کامیابی گلرجبعلیعلوم ریاضیریاضی محضkamyabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamyabi
15کامیابی گلعطیهادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيkamyabigol@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamyabigol
16کاهانیمحسنمهندسی مهندسي كامپيوترkahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kahani
17کدخدایانمهرانمهندسی مهندسي مكانيكkadkhoda@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kadkhoda
18کرابیسید محسنمهندسی مهندسي عمرانkarrabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~karrabi
19کرباسیعلی رضاکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~karbasi
20کرم الدینعباسمهندسی مهندسي عمرانakaramodin@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~a-karam

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده