استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1کاردانبهزادعلوم اداری و اقتصادی حسابداريbkpsig@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~kardan
2کارشکیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيkareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kareshki
3کازرانیحمیدرضادامپزشکی علوم پايهkazerani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kazerani
4کاشفی تربتیمهردادمهندسی مهندسي متالورژي و موادm-kashefi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-kashefi
5کاظمیمهین دختعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديmd-kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~md-kazemi
6کاظمیمصطفیعلوم اداری و اقتصادیمدیریت(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kazemi
7کاظمیفاطمهکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزfatemeh.kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fatemeh.kazemi
8کاظمی مهرجردیحسیندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميh-kazemihttp://www.um.ac.ir/~h-kazemi
9کافیمحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتm.kafi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.kafi
10کامل میر مصطفائیسیدعلیرضاعلوم ریاضیریاضی محضmirmostafaee@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mirmostafaei
11کامل نیاحامدمعماری و شهرسازیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia
12کامیابی گلرجبعلیعلوم ریاضیریاضی محضkamyabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamyabi
13کامیابی گلعطیهادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيkamyabigol@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamyabigol
14کامیابی گلعطاءالهمهندسی مهندسي متالورژي و موادkamyabig@ualberta.cahttp://www.um.ac.ir/~kamyabig
15کاهانیمحسنمهندسی مهندسي كامپيوترkahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kahani
16کدخدایانمهرانمهندسی مهندسي مكانيكkadkhoda@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kadkhoda
17کرابیسید محسنمهندسی مهندسي عمرانkarrabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~karrabi
18کرباسیعلی رضاکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~karbasi
19کرم الدینعباسمهندسی مهندسي عمرانakaramodin@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~a-karam
20کرمانشاهیحسنکشاورزی علوم داميkermansh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kermansh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده