استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1پارسامهدیکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتparsa@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parsa
2پاکیزهمجیدمهندسی مهندسي شيميpakizeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pakizeh
3پایدارصمدمهندسی مهندسي كامپيوترsamadpaydar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~s-paydar
4پرهامعباسدامپزشکی علوم پايهparham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parham
5پرویزیمحسنعلوم ریاضیریاضی محضparvizi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parvizi
6پریزناصرمهندسی مهندسي برقn-pariz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~n-pariz
7پسندیده فردمحمودمهندسی مهندسي مكانيكfard_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fard_m
8پسندیده فردمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmpfard@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mpfard
9پناهیمهدیمهندسی مهندسي شيميmehdi.panahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mehdi.panahi
10پهلوان نژادمحمدرضاادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيrezapahlavan5@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~pahlavan
11پورافشاری چنارمهدیمهندسی مهندسي شيميpourafshari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pourafshari
12پورایوبیمهردادعلوم شيميpourayoubi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pourayoubi
13پورخالقی چترودیمهدختادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmahdokhtpourkhaleghi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dandelion
14پوررضاحمیدرضامهندسی مهندسي كامپيوترhpourreza@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hpourreza
15پورمقدمپیمانعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam
16پویاعلیرضاعلوم اداری و اقتصادیمدیریتalirezapooya@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~alirezapooya
17پیرانی اسگوئیعاطفهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~apirani
18پیرایشمحمدعلیمهندسیمهندسی صنایعpirayesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pirayesh
19پیروزفرسهیلاالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثspirouzfar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~spirouzfar
20پیرویعلیمهندسی مهندسي برقali_peiravi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~peiravi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده