استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ناجی عظیمیزهراعلوم اداری و اقتصادیمدیریتzahranaji@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~znajiazimi
2ناجی میدانیعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديnaji@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naji
3ناصحیزهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهz-nasehi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z-nasehi
4ناصریکمال الدینمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريklnaseri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~klnaseri
5ناصری مقدمحسینالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیnaseri1962@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naseri1962
6ناصریانعباسعلیکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~naserian
7ناظریحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosein_nazeri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~nazeri
8نباتیجعفرپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jafarnabati
9نبی پورابوالقاسمدامپزشکی علوم پايهnabipour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nabipour
10نجف زادهمهدیعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيm.najafzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.najafzadeh
11نجف زاده تربتیعلیرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميnajafzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~najafzadeh
12نجفیحامدعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.najafi
13نجفیان رضویلیلاادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~najafian
14نخعی پورعلیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.nakhaei
15نشاطیزینبعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~neshati
16نشاطیمحمدحسنمهندسی مهندسي برقneshat@ieee.orghttp://www.um.ac.ir/~neshat
17نصیرزادهفرزانهعلوم اداری و اقتصادی حسابداريfnasir10@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~nasirzadeh
18نصیریمحمدرضاکشاورزی علوم داميnassiryr@um.ac.ir ;nassiryr@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~nassiryr
19نصیری محلاتیمهدیکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mnassiri
20نظامیاحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتnezami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nezami

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده