استادان

 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1لاریرویاعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rlari
2لاری دشت بیاضمحمودعلوم اداری و اقتصادی حسابداريm.lari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.lari
3لشکری پورغلامرضاعلوم زمين شناسيlashkaripour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~lashkaripour
4لطفعلی پورمحمدرضاعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديlotfalipour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~lotfalipour
5لطفیرضامهندسی مهندسي برقrlotfi@ieee.orghttp://www.um.ac.ir/~r-lotfi
6لطفیعباسعلیعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديa-lotfi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a-lotfi
7لطیفیاناحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتlat876@yahoo.com .........latifian@ um. ac. irhttp://www.um.ac.ir/~latifian
8لکزیانامیرکشاورزی خاكشناسيalakzianhttp://www.um.ac.ir/~lakzian
9لگزیانمحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتm-lagzian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-lagzian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده