استادان

 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1لاری دشت بیاضمحمودعلوم اداری و اقتصادی حسابداريm.lari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.lari
2لشکری پورغلامرضاعلوم زمين شناسيlashkaripour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~lashkaripour
3لطفعلی پورمحمدرضاعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديlotfalipour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~lotfalipour
4لطفیرضامهندسی مهندسي برقrlotfi@ieee.orghttp://www.um.ac.ir/~r-lotfi
5لطفیعباسعلیعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديa-lotfi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a-lotfi
6لطیفیاناحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتlat876@yahoo.com .........latifian@ um. ac. irhttp://www.um.ac.ir/~latifian
7لکزیانامیرکشاورزی خاكشناسيalakzianhttp://www.um.ac.ir/~lakzian
8لگزیانمحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتm-lagzian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-lagzian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده