استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قائمیفرزادادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f
2قائمیفرزینعلوم زمين شناسيfghaemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fghaemi
3قائمی بافقیعباسمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghaemib
4قادریعباسعلوم زمين شناسيaghaderi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghaderi
5قاسمیمریمادبیات و علوم انسانی جغرافياmagh30@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~magh30
6قاسمی خوزانیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافياkhozani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khozani
7قاضیرضامهندسی مهندسي برقrghazi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rghazi
8قاضی زادهخلیلادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيghazizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghazizadeh
9قانع استادقاسمیفاطمه - هلنعلوم ریاضیریاضی محضghane@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~htina
10قبانچیضرغامادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghabanchi
11قبانچیحسامعلوم اداری و اقتصادی حقوقhesam_ghapanchi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghapanchi
12قبولاحسانادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيehsan.ghabool@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghabool
13قبولی درافشانسیدمحمدتقیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیghabooli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghabooli
14قبولی درافشانسیدمحمدهادیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیh.ghaboli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h.ghaboli
15قبولی درافشانسیدمحمدمهدیعلوم اداری و اقتصادی حقوقghaboli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaboli
16قدرتی آزادیحمیدهدامپزشکی علوم پايهghodrati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghodrati
17قدسی محمود زادهاحمدعلوم فيزيكahmad@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~a-ghodsi
18قرائیفیاضالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيf.gharaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~f.gharaei
19قربان صباغمحمودرضاادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh
20قربانیمحمدکشاورزیاقتصاد كشاورزيghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorbani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده