استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1فارسیمحمدکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیmohfarsi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~farsi
2فارسیانمحمدرضاادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهfarsian_mr@yahoo.frhttp://www.um.ac.ir/~farsian
3فاطمیسیدمحسنعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیm.fatemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.fatemi
4فاطمی نژادسید احمدعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيahmad_fatemi2006@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~a.fatemi
5فتحیمهردادعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیwww.mfathei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mfathei
6فتحی هفشجانیبهروزدامپزشکی علوم پايهb-fathi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~b-fathi
7فتوتامیرکشاورزی خاكشناسيafotovat@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afotovat
8فتوحی رودمعجنیمحمودادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيfotoohirud@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~fotoohirud
9فخار نوغانیوحیدهالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميfakhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fakhar
10فخلعیمحمدتقیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیfakhlaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fakhlaei
11فراحیمحمدمهدیعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmfarahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mhdfarahi
12فراشیآزیتامنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيست(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~farashi
13فرخنده زادهمحبوبهالهیات و معارف اسلامی معارف اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~farkhondehzadeh
14فرخیمهدیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mahdifarrokhi
15فرزاممحمدمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريmjankju@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mjankju
16فرزانهنیمادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميfarzaneh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farzaneh
17فرزانه گردمحمودمهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.farzanehgord
18فرشیدیمحمدحسنمهندسی مهندسي متالورژي و موادfarshidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farshidi
19فرشیدیان فرانوشیروانمهندسی مهندسي مكانيكfarshid@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farshid
20فرهادیاننفیسهمهندسی مهندسي شيميna.farhadian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~n.farhadian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده