استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1غضنفریمحمدادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیmghazanfari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mghazanfari
2غفاریابوالفضلعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتghaffari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaffari
3غنائی چمن آبادعلیعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیalighanaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghanaee
4غنی ئیابوالفضلدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميghaniei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaniei
5غیاثی شیرازیسید کمال الدینمهندسی مهندسي كامپيوترk.ghiasi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~k.ghiasi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا