استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1عابدهدتنیقوشهمهندسی مهندسي برقghodtani@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hodtani
2عابدیمحمدعلوم اداری و اقتصادی حقوقdr.m.abedi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~dr.m.abedi
3عابدیبهرامکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزabedy@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abedy
4عابدی سرآسیاعلیرضاالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیa-abedi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a-abedi
5عارفی نیارضامهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arefinia
6عالیشهربانوعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیaali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aali
7عبادیجعفرمهندسی مهندسي برقebadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ebadi
8عباس زادهمحمدرضاعلوم اداری و اقتصادی حسابداريabbas33@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abbas33
9عباسپور فردمحمدحسینکشاورزیمهندسی بیوسیستمabaspour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abaspour
10عباسیعلیمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aabbasi
11عباسیشهرامعلوم فيزيكabbassi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abbassi
12عباسیجوادادبیات و علوم انسانی تاريخabbasiiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbasi
13عبدالهیحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhsnabdollahi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~abd
14عبدخدائیمحمدسعیدعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیabdkhoda@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abdkhoda
15عبدیولیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيvaliabdi96@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~v_abdi
16عجمحسینمهندسی مهندسي مكانيكh.ajam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h.ajam
17عدالتیان دوممحمدرضاکشاورزی علوم و صنايع غذاييedalatian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~edalatian
18عربعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيnegarsh44@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~darab
19عربانسعیدمهندسی مهندسي كامپيوترaraban@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~araban
20عربیهادیعلوم فيزيكArabi-h@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~arabi-h

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا