استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طالب پورمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmtalebpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtalebpour
2طاهرزاده ثانیمحمدمهندسی مهندسي برقtaherzadeh_mohammad@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taherzadeh
3طاهریپریساکشاورزیگیاهپزشکیp-taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~p-taheri
4طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
5طاهری تربتیحمید رضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیhamidtaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hamidtaheri
6طاهری نیاامیر حسینمهندسی مهندسي كامپيوترtaherinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taherinia
7طباطبائیسیدمحمودالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميtabanet@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghzadeh-t
8طباطبائی یزدیفریدهکشاورزی علوم و صنايع غذاييtabatabai@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabai
9طباطبائی یزدیفاطمهمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستfatemeh.tabata@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei
10طباطبائیان نیم آوردفخرالساداتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيtabatabaeian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaeian
11طبیبیزهراعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیztabibihttp://www.um.ac.ir/~tabibi
12طریقیسعیدکشاورزیگیاهپزشکیstarighi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~starighi
13طهانیمسعودمهندسی مهندسي مكانيكmtahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtahani
14طهماسبیعبدالمنصورکشاورزی علوم داميa.tahmasbi@lycos.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmasebi
15طهمورث پورمجتبیکشاورزی علوم داميm_tahmoorespur@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmoores
16طوسیان شاندیزحیدرمهندسی مهندسي برقhtoosian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~htoosian

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا