استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1صابریحسینالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saberi
2صابریمهدیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~msaberi
3صابری فتحیسید مجیدعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saberifathi
4صابری کاخکیعلیرضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیarsaberi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~askakhki
5صاحبیان سقیسمانهمهندسی مهندسي متالورژي و موادs.sahebian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.sahebian
6صادق پور گیلدهبهرامعلوم ریاضی آمارsadeghpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghpour
7صادقلوطاهرهادبیات و علوم انسانی جغرافياtsadeghloo@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tsadeghloo
8صادقیحسینعلوم زمين شناسيsadeghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi
9صادقی نامقیحسینکشاورزیگیاهپزشکیhusseinsadeghi@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~sadeghin
10صال مصلحیانمحمدعلوم ریاضیریاضی محضmoslehian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~moslehian
11صالح نیانرگسعلوم اداری و اقتصادی اقتصادn.salehnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~n.salehnia
12صالحیمهدیعلوم اداری و اقتصادی حسابداريmahdi_salehi54@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mehdi.salehi
13صالحی فدردیجوادعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیj.s.fadardi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi
14صالحی نیامریمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيm.salehiniahttp://www.um.ac.ir/~m.salehinia
15صباحیاحمدعلوم اداری و اقتصادی اقتصادsabahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sabahi
16صبوحی صابونیمحمودکشاورزیاقتصاد كشاورزيmsabuhi39@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~sabouhi
17صحافسیدعلیمهندسی مهندسي عمرانasahaf@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asahaf
18صداقتناصرکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sedaghat
19صداقتیاسرمهندسی مهندسي كامپيوترy_sedaghat@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~y_sedaghat
20صدرنیاحسنکشاورزیمهندسی بیوسیستمhassan.sadrnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hassan.sadrnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا