استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1شادروزبهمهندسی مهندسي عمرانr.shad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~r.shad
2شادمانعلیرضامهندسیمهندسی صنایعa.shadman@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.shadman
3شاه نوشی فروشانیناصرکشاورزیاقتصاد كشاورزيdourandish@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahnoushi
4شاهسونداکبرمهندسی مهندسي شيميshahsavand@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahsavand
5شاهسونیداوردامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانshahsavani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~davar
6شایانحمیدادبیات و علوم انسانی جغرافياshayan34@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~shayan34
7شریعتمدارهاشممهندسی مهندسي عمرانshariatmadar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shariatmadar
8شریعتیمحمودمهندسی مهندسي مكانيكmshariati44@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mshariati44
9شریعتیمحمد مهدیکشاورزی علوم داميshariati52@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mm.shariati
10شریعتیفهیمهالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميshariati-f@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shariati-f
11شریف مقدممیرزامحمدرضاعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sharif
12شریفانحسینکشاورزی علوم و صنايع غذاييh_sharifan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h_sharifan
13شریفیشهلاادبیات و علوم انسانی زبانشناسیshahlasharifi@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sh-sharifi
14شریفیسهیلعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ssharifi
15شریفیکامراندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميshariffp@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shariffp
16شعبانی ورکیبختیارعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتbshabani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bshabani
17شفیعی سردشتجعفرعلوم اداری و اقتصادی حقوقj.shafiee@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jshafiee
18شهابیان مقدمفرزادمهندسی مهندسي عمرانshahabf@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahabf
19شهریاری احمدیحسام الدینادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.shahriari
20شهریاری احمدیفرج الهکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیfshahria@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~shahriari

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا