استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1سادهجوادمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sadeh
2ساعیمحمدجوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداريmj-saei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mj-saei
3سالاریمجیدمهندسیمهندسی صنایعsalarimajid@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msalari
4سالاریامیردامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانaaasalari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a-salari
5ساکتسلمانادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsaket_salman@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~saket
6سجادیسیدعبدالکریممهندسی مهندسي متالورژي و موادsajjadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sajjadi
7سجاسی قیداریحمدالهادبیات و علوم انسانی جغرافياssojasi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ssojasi
8سخاوتیمحمدهادیکشاورزی علوم داميsekhavati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sekhavati
9سرافرازیعباسادبیات و علوم انسانی تاريخabsarafrazi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ab.sarafrazi
10سرخیلمهردادمنابع طبیعی و محیط زیستشیلات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sarkheil
11سرداریکامراندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsardari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sardari
12سرمدمجیدعلوم ریاضی آمارsarmad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarmad
13سرچاهیعلی اصغردامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsarchahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarchahi
14سرگلزائیجوادمهندسی مهندسي شيميsargolzaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-sargol
15سعادتمند طرزجانمهدیمهندسی مهندسي برقsaadatmand@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saadatmand
16سعیدی رضوانیمحمودعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه ریزی درسیsaeedy@um,ac,irhttp://www.um.ac.ir/~saeedy
17سلاح ورزییحییکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزselahvarzi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~selahvarzi
18سلجوقیاحسانمهندسی مهندسي شيميsaljoughi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saljoughi
19سلطانیعباسعلیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیasoltani40@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~soltani
20سلطانی کوهبنانیسکینهعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~s.soltani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده