استادان

 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1زارع حسینیسیده فاطمهالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيzareh-h@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zareh-h
2زرقانیسیدهادیادبیات و علوم انسانی جغرافياh-zarghani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h-zarghani
3زرقانیسیدمهدیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيzarghani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zarghani
4زرقیحیدرکشاورزی علوم داميh.zarghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h.zarghi
5زره دارانسعیدکشاورزی علوم داميzereh2s@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~zerehdaran
6زرینآذرادبیات و علوم انسانی جغرافياzarrin@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zarrin
7زعیمیمهدیهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميzaeemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zaeemi
8زمانی بهابادیعلیرضاعلوم ریاضیریاضی محضzamany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zamany
9زمردی مقدممریممهندسی مهندسي كامپيوترzomorodi@outlook.comhttp://www.um.ac.ir/~m_zomorodi
10زمردیانمحمدابراهیمعلوم فيزيكzomorrod@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zomorrod
11زنده بودیمهرانادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهmehran.zenhttp://www.um.ac.ir/~mehranzen
12زکی عقلمحمدکشاورزیگیاهپزشکی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zakiaghl

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده