استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1زارع حسینیسیده فاطمهالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيzareh-h@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zareh-h
2زرقانیسیدهادیادبیات و علوم انسانی جغرافياh-zarghani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h-zarghani
3زرقانیسیدمهدیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيzarghani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zarghani
4زرقیحیدرکشاورزی علوم داميh.zarghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h.zarghi
5زره دارانسعیدکشاورزی علوم داميzereh2s@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~zerehdaran
6زرینآذرادبیات و علوم انسانی جغرافياzarrin@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zarrin
7زعیمیمهدیهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميzaeemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zaeemi
8زمانیمسلمعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~moslem.zamani
9زمانی بهابادیعلیرضاعلوم ریاضیریاضی محضzamany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zamany
10زمردی مقدممریممهندسی مهندسي كامپيوترzomorodi@outlook.comhttp://www.um.ac.ir/~m_zomorodi
11زمردیانمحمدابراهیمعلوم فيزيكzomorrod@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zomorrod
12زنده بودیمهرانادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهmehran.zenhttp://www.um.ac.ir/~mehranzen
13زکی عقلمحمدکشاورزیگیاهپزشکی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zakiaghl

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا