استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1دانششهنازمهندسی مهندسي عمرانsdanesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sdanesh
2دانش مسگرانمحسنکشاورزی علوم داميdanesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~danesh
3دانشورکاخکیمحمودکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~daneshvar
4دانشیارمرتضیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhayatinow@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~daneshyar
5داودیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادa.davodi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.davodi
6داوریکامرانکشاورزیعلوم و مهندسی آبk.davary@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~kamdav
7دستورانیمحمدتقیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dastorani
8دشتیعلیمهندسی مهندسي شيميdashti@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~dashti
9دهقانیحسامدامپزشکی علوم پايهhesamdehghani@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dehghani
10دهقانیانفرزادمهندسیمهندسی صنایعf.dehghanian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~f.dehghanian
11دوراندیشآرشکشاورزیاقتصاد كشاورزيdourandish@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~dourandish
12دوست پرستمهدیعلوم ریاضی آمارdoustparast@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~doustparast
13دوستانرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياdoostan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~doostan

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا