استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1خادم زادهوحیدالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميv.khademzadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh
2خادمی درحمرتضیمهندسی مهندسي برقkhademi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khademi
3خامنه باقریطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهtkbagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tkbagheri
4خان زادیسعیددامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانkhanzadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khanzadi
5خانه بادمحمدعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad
6خاکپوربراتعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياkhakpoor@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khakpoor
7خجسته پورمهدیکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمmkhpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mkhpour
8خدابخشی شلمزاریعبداللهعلوم اداری و اقتصادی حقوقkhodabakhshi1356@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi
9خدابخشیان کارگررسولکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستم(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian
10خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
11خداشناسسعیدرضاکشاورزیعلوم مهندسی آبkhodashenas@ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khodashenas
12خداپرست مشهدیمهدیعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديm_khodaparast@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m_khodaparast
13خراسانیرضاکشاورزی خاكشناسيkhorasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khorasani
14خرم دلسرورکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhorramdel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~Khorramdel
15خرمیان طوسیبابکدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkhoramian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoramian
16خزاعی فریدعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيkhazaeefar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeefarid
17خزاعی نژاد قره تکانمهدیعلوم فيزيكkhazaii64@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad
18خشیارمنشکاظمعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khashayar
19خلیلیمحسنعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيkhalilim@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khalilim
20خواجه حسینی صالح ابادمحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saleh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده