استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1خادم زادهوحیدالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميv.khademzadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh
2خادمی درحمرتضیمهندسی مهندسي برقkhademi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khademi
3خامنه باقریطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهtkbagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tkbagheri
4خان زادیسعیددامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانkhanzadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khanzadi
5خانه بادمحمدعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad
6خاکپوربراتعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياkhakpoor@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khakpoor
7خجسته پورمهدیکشاورزیمهندسی بیوسیستمmkhpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mkhpour
8خدابخشی شلمزاریعبداللهعلوم اداری و اقتصادی حقوقkhodabakhshi1356@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi
9خدابخشیان کارگررسولکشاورزیمهندسی بیوسیستم(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian
10خداشناسسعیدرضاکشاورزیعلوم و مهندسی آبkhodashenas@ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khodashenas
11خداپرست مشهدیمهدیعلوم اداری و اقتصادی اقتصادm_khodaparast@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m_khodaparast
12خراسانیرضاکشاورزی خاکشناسیkhorasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khorasani
13خرم دلسرورکشاورزیاگروتکنولوژیkhorramdel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~Khorramdel
14خرمیان طوسیبابکدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkhoramian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoramian
15خزاعیساراادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیsarakhazai@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~s.khazai
16خزاعی نژاد قره تکانمهدیعلوم فيزيكkhazaii64@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad
17خشیارمنشکاظمعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khashayar
18خلیلیمحسنعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيkhalilim@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khalilim
19خواجه حسینی صالح ابادمحمدکشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saleh
20خواجویرضاعلوم زمين شناسيrezakhajavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rezakhajavi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا