استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جان پرورمحسنادبیات و علوم انسانی جغرافياjanparvar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janparvar
2جانفدامحمدعلوم ریاضیریاضی محضmjanfada@gmail.com, janfada@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janfada
3جاویدانکورشعلوم فيزيكjavidan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidan
4جاویدی دشت بیاضمحمدحسینمهندسی مهندسي برقhossein_javidi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h-javidi
5جاویدی کلاته جعفرابادیطاهرهعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتtjavidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidi-d
6جباری نوقابیمهدیعلوم ریاضی آمارjabbarinm@um.ac.ir; jabbarinm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinm
7جباری نوقابیهادیعلوم ریاضی آمارJabbarinh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinh
8جعفرزادهمحمدرضامهندسی مهندسي عمرانjafarzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jafarzad
9جعفری ثانیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hsuny
10جلالراضیهعلوم شيميrazieh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razieh
11جمپدرامادبیات و علوم انسانی تاريخpedramjam@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jam1977
12جمشیدی عبدالهدامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانajamshid@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ajamshid
13جنانیحامدمهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~janani
14جهانمحسنکشاورزیاگروتکنولوژیjahan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jahan
15جوادمنشعلیکشاورزی علوم داميalijavadmanesh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~javadmanesh
16جوارشکیانعباسالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميjavareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshki
17جوارشکیانمحمدحسنمهندسی مهندسي مكانيكjavareshkian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshkian
18جوان جعفری بجنوردیعبدالرضاعلوم اداری و اقتصادی حقوقjavan-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javan-j
19جواهریمحمدرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميjavaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javaheri
20جودکیمجتبیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~joodaki

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا