استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1تائبی نقندریزهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیz.taebi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taebi
2تجعفریمعصومهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیtajafari2012@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~tajafari
3تحصیلیحسنعلوم اداری و اقتصادی اقتصادhntahsili@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~htahsili
4ترابی اردکانیحمیدعلوم ریاضیریاضی محضhamid_torabi86@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.torabi
5تقویسیدمحمدعلیعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيsma_taghavi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~smataghavi
6تقویمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmotaghavi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taghavi
7تقوی رضوی زادهسیدعلیرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميrazavizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razavizadeh
8تقوی شهریسیده فاطمهعلوم فيزيكtaghavishahri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghavishahri
9تقی زادهمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييtaghizadeh.masoud@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh
10تهرانی فرعلیکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزtehranifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tehranifar
11توکل افشاریرضاکشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari
12توکلیمصطفیعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli
13توکلیاحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتtavakoli-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tavakoli-a
14توکلی زادهمحمدرضامهندسی مهندسي عمرانdrt@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~drt
15تکجو چلارسرضاعلوم شيميr.takjoo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~r.takjoo
16تیمورتاشعلیرضامهندسی مهندسي مكانيكteymourtash@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~teymourtash

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا