استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1بابائیطاهرالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميtaherbabaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taherbabaee
2باباخانیابوالفضلمهندسی مهندسي متالورژي و موادbabakhani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~babakhani
3باغگلیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیbaghgoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baghgoli
4باغیشنیحسندامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~baghishani
5باقرپور ولاشانیمحمدعلیعلوم اداری و اقتصادی حسابداريBagherpour@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~bagherpour
6باقریعبدالرضاکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیabagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abagheri
7باقریروح الهعلوم اداری و اقتصادیمدیریت(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rbagheri
8بامشکیسمیراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsbameshki@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bameshki
9بانژادحسینکشاورزیعلوم و مهندسی آبbanejad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~banejad
10بحرینیمعصومهعلوم زيست شناسيmbahreini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbahreini
11بذرافشان مقدمحسینعلوم فيزيكhbazrafshan@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~hbazrafshan
12برادران رحیمیاصغرمهندسی مهندسي مكانيكrahimiab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimiab
13برجیحسندامپزشکی پاتوبيولوژيhborji@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hborji
14بردبارمریمعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیmbordbar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbordbar
15بقائی راوریسارهکشاورزیگیاهپزشکیs.baghaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.baghaee
16بلوری بزازجعفرمهندسی مهندسي عمرانbolouri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bolouri
17بمبئی چیشهنازعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbambeichi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bambeichi
18بنی ادممجیدمهندسی مهندسي شيميbaniadam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baniadam
19بنی هاشمی چهارمسیدیاسرمهندسی مهندسي عمرانyaserbanihashem@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~y.banihashemi
20بهدانیمحمدعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbehdani

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا