استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1باباخانیابوالفضلمهندسی مهندسي متالورژي و موادbabakhani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~babakhani
2باغگلیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیbaghgoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baghgoli
3باغیشنیحسندامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~baghishani
4باقرپور ولاشانیمحمدعلیعلوم اداری و اقتصادی حسابداريBagherpour@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~bagherpour
5باقریعبدالرضاکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیabagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abagheri
6بامشکیسمیراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsbameshki@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bameshki
7بانژادحسینکشاورزیعلوم مهندسی آبbanejad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~banejad
8بحرینیمعصومهعلوم زيست شناسيmbahreini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbahreini
9بذرافشان مقدمحسینعلوم فيزيكhbazrafshan@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~hbazrafshan
10برادران رحیمیاصغرمهندسی مهندسي مكانيكrahimiab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimiab
11برجیحسندامپزشکی پاتوبيولوژيhborji@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hborji
12بردبارمریمعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیmbordbar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbordbar
13بقائی راوریسارهکشاورزیگیاهپزشکیs.baghaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.baghaee
14بلوری بزازجعفرمهندسی مهندسي عمرانbolouri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bolouri
15بمبئی چیشهنازعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbambeichi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bambeichi
16بنی ادممجیدمهندسی مهندسي شيميbaniadam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baniadam
17بنی هاشمی چهارمسیدیاسرمهندسی مهندسي عمرانyaserbanihashem@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~y.banihashemi
18بهدانیمحمدعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbehdani
19بهرامیاحمدرضاعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami
20بهزادیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیhassanbehzadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده