استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیم زاده ابکوهالههدامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade
2ابراهیمیسیدهادیکشاورزی علوم داميshebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shebrahimi
3ابراهیمیشیماادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيshimaebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shimaebrahimi
4ابراهیمی سالاریتقیعلوم اداری و اقتصادی اقتصادebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi
5ابراهیمی عطریاحمدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیatri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~atri
6ابراهیمی مقدمعباسمهندسی مهندسي برقa.ebrahimi.m@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a.ebrahimi
7ابراهیمی نیکمحمدعلیکشاورزیمهندسی بیوسیستمebrahimi.nik@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik
8ابراهیمی وشکیحمیدرضاعلوم ریاضیریاضی محضvishki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vishki
9ابریشم چیپروانهعلوم زيست شناسيabrisham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abrisham
10ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي كامپيوترs-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s-abrishami
11ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي عمرانsaeedabrishami@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~s.abrishami
12ابوالبشریمحمد حسینمهندسی مهندسي مكانيكabolbash@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abolbash
13ابوالحسنیلیلیکشاورزیاقتصاد كشاورزيl.abolhasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~l.abolhasani
14ابوالفضلی اصفهانیجوادمهندسی مهندسي مكانيكabolfazlhttp://www.um.ac.ir/~abolfazl
15ابوترابی زارچیحسینمهندسی مهندسي برقabootorabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abootorabi
16اجتهادیحمیدعلوم زيست شناسيhejtehadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hejtehadi
17اجزاء شکوهیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shokouhim
18احمدزادهمحمد حسینعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh
19احمدنیای مطلقحمیدرضامنابع طبیعی و محیط زیستشیلاتAhmadnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadniae
20احمدپور اکبرالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ahmadpour

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا