استادان

 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آبادمرضیهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيmabad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mabad
2آذریمحمودمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.azari
3آذری ازغندیجمشیدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهazghandi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azghandi
4آروئیحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزaroiee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aroiee
5آزادعلیرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميazad.amoli@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alirezaazad
6آزادشیرزادعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~azad
7آستارائیعلیرضاکشاورزی خاكشناسيastaraei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~astaraei
8آسودهاحمدعلوم شيميasoodeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asoodeh
9آفتابی ثانیاحمدمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aftabi
10آق خانیمحمدحسینکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمaghkhani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghkhani
11آقامحمدیان شعربافحمیدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیaghamohammadian@un.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghamohammadian
12آهستهسیدمحمدجوادادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات روسيmjaheste@mail.ruhttp://www.um.ac.ir/~ahesteh
13آهنچیانمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیahanchi8@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahanchi8
14آیانیمحمدباقرمهندسی مهندسي مكانيكmbayani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbayani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده