استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذریمحمودمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.azari
2احمدنیای مطلقحمیدرضامنابع طبیعی و محیط زیستشیلاتAhmadnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadniae
3اکبریمرتضیمنابع طبیعی و محیط زیستمدیریت مناطق خشک وبیابانیm_akbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-akbari
4حسینیوحیدمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيست(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~v.hosseini
5حیدریآوامنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستava.heidari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~heidari
6دستورانیمحمدتقیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dastorani
7راشکیعلیرضامنابع طبیعی و محیط زیستمدیریت مناطق خشک وبیابانی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.rashki
8سرخیلمهردادمنابع طبیعی و محیط زیستشیلات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sarkheil
9سپهرعادلمنابع طبیعی و محیط زیستمدیریت مناطق خشک وبیابانیadelsepehr@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~adelsepehr
10صفریامیدمنابع طبیعی و محیط زیستشیلاتomidsafari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~omidsafari
11طباطبائی یزدیفاطمهمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستfatemeh.tabata@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei
12فراشیآزیتامنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيست(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~farashi
13فرزاممحمدمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريmjankju@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mjankju
14ناصریکمال الدینمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريklnaseri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~klnaseri
15کریمیآزادهمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستazkarimi81@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~az-karimi
16کلاهیمهدیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريmkolahi8@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mahdikolahi
17گل کاریانعلیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريGolkarian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkarian

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا