استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آروئیحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزaroiee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aroiee
2آستارائیعلیرضاکشاورزی خاكشناسيastaraei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~astaraei
3آق خانیمحمدحسینکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمaghkhani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghkhani
4ابراهیمیسیدهادیکشاورزی علوم داميshebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shebrahimi
5ابراهیمی نیکمحمدعلیکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمebrahimi.nik@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik
6ابوالحسنیلیلیکشاورزیاقتصاد كشاورزيl.abolhasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~l.abolhasani
7اسدیقربانعلیکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتasadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asadi
8اسماعیلیکاظمکشاورزیعلوم مهندسی آبesmaili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esmaili
9الهیمحمدکشاورزی علوم و صنايع غذاييm-elahi@ferowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-elahi
10امامیحجتکشاورزی خاكشناسيhemami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hemami
11انصاریحسینکشاورزیعلوم مهندسی آبAnsariran@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ansary
12ایزدی دربندیابراهیمکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتeizadi2000@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e-izadi
13باقریعبدالرضاکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیabagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abagheri
14بانژادحسینکشاورزیعلوم مهندسی آبbanejad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~banejad
15بقائی راوریسارهکشاورزیگیاهپزشکیs.baghaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.baghaee
16بهشتیعلی اصغرکشاورزیعلوم مهندسی آبali_abeheshti@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~beheshti
17بیاتیمحمدرضاکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمbayati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bayati
18تقی زادهمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييtaghizadeh.masoud@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh
19تهرانی فرعلیکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزtehranifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tehranifar
20توکل افشاریرضاکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده