استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آروئیحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزaroiee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aroiee
2آستارائیعلیرضاکشاورزی خاکشناسیastaraei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~astaraei
3آق خانیمحمدحسینکشاورزیمهندسی بیوسیستمaghkhani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghkhani
4ابراهیمیسیدهادیکشاورزی علوم داميshebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shebrahimi
5ابراهیمی نیکمحمدعلیکشاورزیمهندسی بیوسیستمebrahimi.nik@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik
6ابوالحسنیلیلیکشاورزیاقتصاد كشاورزيl.abolhasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~l.abolhasani
7احمدی لاهیجانیمحمدجواد کشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mjahmadi
8اسدیقربانعلیکشاورزیاگروتکنولوژیasadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asadi
9اسماعیلیکاظمکشاورزیعلوم و مهندسی آبesmaili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esmaili
10الهیمحمدکشاورزی علوم و صنايع غذاييm-elahi@ferowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-elahi
11امامیحجتکشاورزی خاکشناسیhemami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hemami
12انصاریحسینکشاورزیعلوم و مهندسی آبAnsariran@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ansary
13ایزدی دربندیابراهیمکشاورزیاگروتکنولوژیeizadi2000@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e-izadi
14باقریعبدالرضاکشاورزیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیabagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abagheri
15بانژادحسینکشاورزیعلوم و مهندسی آبbanejad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~banejad
16بقائی راوریسارهکشاورزیگیاهپزشکیs.baghaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.baghaee
17بهشتیعلی اصغرکشاورزیعلوم و مهندسی آبali_abeheshti@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~beheshti
18بیاتیمحمدرضاکشاورزیمهندسی بیوسیستمbayati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bayati
19تقی زادهمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييtaghizadeh.masoud@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh
20تهرانی فرعلیکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزtehranifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tehranifar

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا