استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آسودهاحمدعلوم شيميasoodeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asoodeh
2ابریشم چیپروانهعلوم زيست شناسيabrisham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abrisham
3اجتهادیحمیدعلوم زيست شناسيhejtehadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hejtehadi
4احمدزادهمحمد حسینعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh
5اختر شناسسیدجوادعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~akhtarshenas
6اخلاقی نیابتولعلوم شيميakhlaghiniahttp://www.um.ac.ir/~akhlaghinia
7استاد موحدسعیدعلوم شيميinfo@kiansaffron.comhttp://www.um.ac.ir/~s-ostad
8اسلامیپروینعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~eslami
9اسماعیلیعباسعلیعلوم شيميabesmaeilihttp://www.um.ac.ir/~abesmaeili
10اشرفنرجسعلوم شيميashraf-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-n
11انتظاریمحمدحسنعلوم شيميmoh_entezari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~entezari
12ایزدیارمحمدعلوم شيميizadyar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~izadyar
13بحرینیمعصومهعلوم زيست شناسيmbahreini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbahreini
14بهدانیمحمدعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbehdani
15بهرامیاحمدرضاعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami
16بهنام رسولیفاطمهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~behnam3260
17بهنام رسولیمرتضیعلوم زيست شناسيbehnam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behnam
18تقوی شهریسیده فاطمهعلوم فيزيكtaghavishahri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghavishahri
19تکجو چلارسرضاعلوم شيميr.takjoo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~r.takjoo
20جاویدانکورشعلوم فيزيكjavidan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidan

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده