استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیمی عطریاحمدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیatri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~atri
2بمبئی چیشهنازعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbambeichi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bambeichi
3بیژهناهیدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbijeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijeh
4حکاک دختالهامعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hakak
5خوشرفتاریزدیناهیدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیkhoshraftar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoshraftar
6رشیدلمیرامیرعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیamir.rashidlamir@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~rashidlamir
7سهرابیمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیsohrabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sohrabi
8صابری کاخکیعلیرضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیarsaberi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~askakhki
9طالب پورمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmtalebpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtalebpour
10طاهری تربتیحمید رضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیhamidtaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hamidtaheri
11طباطبائیان نیم آوردفخرالساداتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيtabatabaeian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaeian
12عطارزاده حسینیسیدرضاعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیattarzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~attarzadeh
13عظیم زادهسیدمرتضیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmortezaazimzade@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortezaazimzade
14علیرضائی نقندرفاطمهعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيalirezaei.ft@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alirezaee
15فتحیمهردادعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیwww.mfathei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mfathei
16قهرمانی مقدممهدیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیmahdi.ghahremani@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~m.ghahremani
17محمدیمحمدرضاعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmohammadi32@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mohammadi.mr
18محمدی نژادمهدیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmmnezhad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mmnezhad
19مسافری ضیاءالدینیمحمدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیmosaferi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mosaferi
20معظمیمهتابعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیmoazami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~moazami

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا