استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیمی عطریاحمدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیatri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~atri
2بمبئی چیشهنازعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbambeichi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bambeichi
3بیژهناهیدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیbijeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijeh
4حسینی کاخکسیدعلیرضاعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hosseinik
5حکاک دختالهامعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hakak
6خوشرفتاریزدیناهیدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیkhoshraftar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoshraftar
7رشیدلمیرامیرعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیamir.rashidlamir@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~rashidlamir
8سهرابیمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیsohrabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sohrabi
9شاه طهماسبی بهنازعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیshahtahmassebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahtahmassebi
10صابری کاخکیعلیرضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیarsaberi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~askakhki
11طالب پورمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmtalebpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtalebpour
12طاهری تربتیحمید رضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیhamidtaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hamidtaheri
13طباطبائیان نیم آوردفخرالساداتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيtabatabaeian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaeian
14عطارزاده حسینیسیدرضاعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیattarzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~attarzadeh
15عظیم زادهسیدمرتضیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmortezaazimzade@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortezaazimzade
16علیرضائی نقندرفاطمهعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيalirezaei.ft@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alirezaee
17فتحیمهردادعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیwww.mfathei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mfathei
18قهرمانی مقدممهدیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیmahdi.ghahremani@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~m.ghahremani
19محمدیمحمدرضاعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmohammadi32@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mohammadi.mr
20محمدی نژادمهدیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmmnezhad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mmnezhad

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا