استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آبادمرضیهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيmabad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mabad
2آذری ازغندیجمشیدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهazghandi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azghandi
3آهستهسیدمحمدجوادادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات روسيmjaheste@mail.ruhttp://www.um.ac.ir/~ahesteh
4ابراهیمیشیماادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيshimaebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shimaebrahimi
5اجزاء شکوهیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shokouhim
6اختیاریزهراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيekhtiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhtiari
7استاجیاعظمادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيestajiz@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~estagi
8اسدیروح الهادبیات و علوم انسانی جغرافياro.asadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~asadir
9اصغرپور ماسولهاحمدرضاادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيasgharpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asgharpour
10اعظمیهادیادبیات و علوم انسانی جغرافياaazami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aazami
11امیرفخریانمصطفیادبیات و علوم انسانی جغرافياamirfakhriyan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~amirfakhrian
12اکبریحسینادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-akbari
13ایزانلوعلیادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيaliizanloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aliizanloo
14ایزانلوحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات روسيizanloo@um.ac.ir.comhttp://www.um.ac.ir/~izanloo
15ایمان پورمحمدتقیادبیات و علوم انسانی تاريخmimanpour@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~timanpour
16بامشکیسمیراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsbameshki@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bameshki
17بوزرجمهریخدیجهادبیات و علوم انسانی جغرافياazar1334@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~azar
18تائبی نقندریزهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيz.taebi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taebi
19تقویمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmotaghavi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taghavi
20جان پرورمحسنادبیات و علوم انسانی جغرافياjanparvar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janparvar

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده